HOTĂRÂRE
Nr.137 din 25.10.2012

privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile art. 101, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, replublicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 13.307/2012 a unui grup de 15 consilieri judeţeni;
Văzând rezultatul votului secret pentru alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ consemnat în procesul verbal nr. 13.323 din 25.10.2012 al Comisiei de validare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se alege în funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ doamna Emilia ARCAN .
Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU