ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN 

                                                         

HOTĂRÂRE

Nr.137 din 19.08.2013

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 74/2012 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 15 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, modificată şi aprobată prin Legea nr. 673/2002;

Examinând expunerea de motive nr.9992/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 9992/2013 al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, informatică, precum şi raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

În temeiul prevederilor art. 54 coroborate cu cele ale art.98 şi ale art. 97 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică anexa nr. 2- „Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură” la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 74/2012, în sensul înlocuirii în componenţa acestei comisii a doamnei Nadina Simion cu domnul Neculai Iftode.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

    PREŞEDINTE,

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

                                                      Contrasemnează

                                       SECRETARUL JUDEŢULUI,

Daniela SOROCEANU