ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 137 din 29 august 2014

privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Neculai ANDONI

 

     Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

Examinând expunerea de motive nr. 11.873/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în urma decesului domnului Neculai Andoni;

Văzând referatul constatator nr. 11.873/2014;

Luând act de dezbaterile din  plenul Consiliului Judeţean Neamţ;

  În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Ia act de încetarea de drept, prin deces, a mandatului de consilier judeţean al domnului Neculai ANDONI.

Art.2: Se declară vacant locul de consilier judeţean ocupat de persoana de la art. 1.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU