ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 137 din 30 iunie 2015

privind actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Neamţ

 

 

Consiliul judetean Neamt;

Având în vedere prevederile Legii apărării naţionale a României nr. 45/1994, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, republicată, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind întocmirea şi actualizarea monografiei economico-militare a judeţului, ale Hotărârii Guvernului nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, ale Legii nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;

Examinând expunerea de motive nr. 10.058/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judetean Neamt, întocmită în baza adresei nr. 817/NT/2015 a Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 10.058/2015 al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

  Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1: (1) Se aprobă actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Neamţ, document clasificat secret de serviciu, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se modifică Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.163/2012 privind adoptarea Monografiei economico-militare a județului Neamț, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial, cu respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 137.PDF