ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind declararea Consiliului Județean Neamț

 ca legal constituit

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Constatând că au fost validate mandatele și s-a depus jurământul de către consilieri reprezentând majoritatea membrilor consiliului județean, fapt consemnat în procesul verbal al ședinței de constituire a consiliului județean;

Având în vedere prevederile art. 34 coroborat cu art.90 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum si pe cele ale art.8 alin. (6) din Regulamentul-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanta Guvernului nr.35/2002;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art. unic: Se declara ca legal constituit Consiliul Județean Neamț.

 

 

PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ,

Ioan MUNTEANU

 

 

 

                 ASISTENT,                                                                         ASISTENT,

 

Mădălina-Veronica CIUBOTARU                                        Marius-Mihai NECHITA

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr.137

din 04 iulie 2016