HOTĂRÂRE

Nr. 138 din 31.08.2011

privind aprobarea unor documentaţii tehnico-economice

 pentru obiectivul de investiţii de interes judeţean

”ŞARPANTĂ ŞI ÎNVELITOARE CORP A, CENTRALĂ TERMICĂ ŞI TERMOSISTEM CLĂDIRE LA SPITALUL DE PSIHIATRIE ”SF. NICOLAE ” ROMAN”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 9843/2011 a domnului Aldo Pellegrini, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 9843/2011 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei tehnice, investiţii, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentaţiile tehnico-economice (studiu de fezabilitate şi proiect tehnic) aferente obiectivului de investiţii de interes judeţean ”ŞARPANTĂ ŞI ÎNVELITOARE CORP A, CENTRALĂ TERMICĂ ŞI TERMOSISTEM CLĂDIRE LA SPITALUL DE PSIHIATRIE ”SF. NICOLAE ” ROMAN”, în valoare totală de 957,432 mii lei( inclusiv T.V.A.), din care valoare construcții-montaj de 932,564 mii lei, conform anexelor nr. 1  şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR