HOTĂRÂRE
Nr.138 din 16.11.2012
privind repartizarea unor sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe unități administrativ- teritoriale, pentru anul 2012

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 293/2011 a bugetului de stat pe anul 2012, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 13.696/2012 a domnului Gabriel- Cristian Farcaș, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Neamţ nr. 15.776/2012;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 13.696/2012 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ- teritoriale a unor sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru achitarea arieratelor înregistrate în contabilitatea unităților administrativ-teritoriale, a instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, față de furnizorii de bunuri, servicii și lucrări, pentru anul 2012, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ- teritoriale a unor sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru achitarea arieratelor înregistrate în contabilitatea unităților administrativ-teritoriale, provenite din derularea programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural, aprobat prin Ordonanța Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2012, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3: Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ- teritoriale a unor sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru achitarea arieratelor înregistrate în contabilitatea unităților administrativ-teritoriale, provenite din derularea Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2012, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4: (1)Direcţia generală buget, finanţe va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.
(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiță TĂRÂȚĂ

Contrasemnează
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU