ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                         

HOTĂRÂRE

                                                                                                                                     

 

Nr. 138 din 19.08.2013

pentru modificarea Hotărârii  Consiliului Judeţean Neamţ nr.82/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul comitetelor directoare ale centrelor rezidenţiale pentru persoanele cu handicap din subordinea Consiliului Judeţean Neamţ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele cu handicap din subordinea Consiliului Judeţean Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 4/2007;

Examinând expunerea de motive nr. 5.580/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului judeţean Neamţ, întocmită în baza demisiei domnului Andrei Ignat;

Văzând raportul de specialitate nr. 5.580/2013 al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, informatică, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:  Se  modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 82/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul înlocuirii domnului Andrei Ignat cu domnul Mihai Alexandru ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Comitetului director al Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Oşlobeni.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului  Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

 

                                                         CONTRASEMNEAZĂ:

                                                SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                            Daniela SOROCEANU