ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr.138 din 29 august 2014

privind aprobarea liniilor de gardă pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă

Piatra-Neamţ

 

         Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din unităţile sanitare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;

Examinând expunerea de motive nr. 11772/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită la solicitarea nr. 11448/ 2014 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate  nr. 11772/2014 al Biroului Resurse Umane, avizul nr. NB 6307/31370/11.08.2014 al Ministerului Sănătăţii, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă liniile de gardă pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice prevedere contrară.

Art.2: Biroul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

            Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 138.PDF