ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 138 din  30 iunie 2015

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 68/2015 privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2015

 

                Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;

            Examinând expunerea de motive nr.10.955/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

            Văzând raportul de specialitate comun nr. 10.955/2015 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, al Direcţiei generale buget- finanţe şi al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatul votului secret consemnat în procesul-verbal nr. 11.400/2015;

   Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

        În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea și completarea anexelor nr. 1, 2, 3 și 5 ale Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 68/2015 privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2015, conform anexelor nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă desemnarea în calitate de membri în cadrul comisiei de soluționare a contestațiilor depuse în legătură cu activitatea de evaluare şi selecţie a proiectelor cu finanțare nerambursabilă, a următoarelor persoane:

1. Dan Manoliu,  vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț;

2. Andrei Ignat, consilier județean;

3. Constantin Sandu, consilier județean.

Art.3: Membrii comisiei de evaluare și selecție a proiectelor, membrii comisiei de soluționare a contestațiilor, Direcţia generală de dezvoltare judeţeană, precum și Direcţia generală buget- finanţe vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor interesaţi, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 138.PDF