ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui Consiliului Județean Neamț

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Văzând rezultatele votului secret pentru alegerea președintelui Consiliului Județean Neamț consemnat în procesul verbal nr.13.230/2016 al comisiei de validare a consiliului judetean;

Având în vedere prevederile art. 101 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. unic: Se alege domnul Ionel ARSENE în calitate de președinte al Consiliului Județean Neamț.

 

 

 

PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ,

Ioan MUNTEANU

 

 

 

                 ASISTENT,                                                                         ASISTENT,

 

Mădălina-Veronica CIUBOTARU                                        Marius-Mihai NECHITA

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr.138

din 04 iulie 2016