HOTĂRÂRE
Nr.139 din 16.11.2012
privind aprobarea documentaţiei tehnice, asigurării cofinanțării cheltuielilor neeligibile și a punerii în funcțiune pentru obiectivul de investiții Reabilitare și modernizare Complex de servicii ”Ion Creangă”, str. 1 Decembrie 1918, nr. 68, Piatra-Neamț, jud. Neamț, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale și ale Ordinului ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 2.765/2012 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi de decontare a finanţării ;
Examinând expunerea de motive nr. 14.334/2012 a domnului Culiță Tărâță, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 21.182/2012 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 14.334/2012 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, al Direcţiei generale buget, finanţe și al Serviciului juridic contencios, relații publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă documentaţia tehnică pentru obiectivul de investiții Reabilitare și modernizare Complex de servicii ”Ion Creangă”, str. 1 Decembrie 1918, nr. 68, Piatra-Neamț, jud. Neamț, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: (1) Se aprobă asigurarea cofinanțării de la bugetul Județului Neamț a unei cote de 10% din valoarea obiectivului de investiții de la art. 1, a cheltuielilor neeligibile și a punerii în funcțiune a acestuia.
(2) Sumele aprobate la alin. (1) vor fi prevăzute în bugetul Județului Neamț, pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, începând cu anul 2013.
Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.
PREŞEDINTE
Culiță TĂRÂȚĂ

Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU