ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                                          

HOTĂRÂRE

 

Nr. 139 din 19.08.2013

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 85/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul consiliilor de administraţie ale instituţiilor de cultură de interes judeţean

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Examinând expunerea de motive nr. 5.579/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza demisiei domnului Andrei Ignat;

            Văzând raportul de specialitate nr. 5.579/2013 al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, informatică, şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1: Se modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 85/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul înlocuirii domnului Andrei Ignat cu domnul Vasile Pruteanu ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Bibliotecii Judeţene „G.T. Kirileanu” Neamţ.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura, comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU