ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr.139 din  29 august 2014

privind modificarea şi completarea Acordului de Parteneriat încheiat în vederea realizării proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, astfel cum au fost acestea modificate şi completate cu Legea nr. 99/2014, precum şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinand expunerea de motive nr. 11462/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 11462/2014 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(5) lit.”a” pct. 13, alin.(6) lit.”c” precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Pe data prezentei, se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 78/2014 privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la Acordul de parteneriat încheiat în vederea realizării proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”.

Art.2: Se aprobă Actul adiţional nr. 1 la Acordul de Parteneriat aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 204/2009, încheiat în vederea realizării proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”, între Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ, prin consiliile locale respective, membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMŢ”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3:  Se împuterniceşte domnul Culiţă Tărăţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, să semneze în numele Judeţului Neamţ Actul Adiţional aprobat potrivit art. 2.

Art.4: Direcţia Generală de Dezvoltare Judeţeană, prin Unitatea de Implementare a Proiectelor, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5:  Secretarul judeţului  va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 139.PDF