ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 139  din 6 iulie 2015

privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea circulaţiei rutiere pe drumurile judeţene pe perioada iernii 2015-2016

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului comun nr.289/2170/2013 al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine şi viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.10.918/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 10.918/2015 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, precum şi  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul prevederilor art.91, alin.5, lit.a, pct.12 si ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă măsurile pentru asigurarea circulaţiei rutiere pe drumurile judeţene pe perioada iernii 2015-2016, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2: Direcţia investiții, transporturi și infrastructură județeană va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 139.PDF