ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind alegerea vicepreședinților

Consiliului Județean Neamț

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Văzând rezultatele votului secret pentru alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Neamț, consemnat în procesul verbal nr.13.232/2016 al comisiei de validare a consiliului judetean;

Având în vedere prevederile art. 91, alin. (2), lit. „a” și ale art. 101, alin.(1) și (2) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. unic: Se aleg în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț domnul Laurenţiu-Cristinel DULAMĂ și domnul Ion ASAFTEI.

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN NEAMŢ,

Ionel ARSENE

 

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 139

din 04 iulie 2016