ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

 CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                                     

HOTĂRÂRE

Nr. 14 din 22.01.2010

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferente proiectului ”Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Ambulatoriului Integrat-corpA-al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ”

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ghidului Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2007- 2013- Axa Prioritară 3 ”Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.1 ”Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate ” ;

Examinând expunerea de motive nr. 347/2010 a domnului Vasile Pruteanu, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 347/2010 al Direcției Generale Programe, Dezvoltare Rurală și al Direcției Generale Buget- Finanțe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă documentaţia tehnico-economică pentru proiectul cu titlul ”Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Ambulatoriului Integrat-corpA-al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului Secretariat.

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

     Contrasemnează

                                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                   Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR