ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

  CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                                                                                 

HOTĂRÂRE

Nr.  14 din 31.01.2011

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 112/2008

Consiliul judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2-Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale, domeniul de intervenție 2.1-Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane – inclusiv construcția/reabilitarea șoselelor de centură;

Examinând expunerea de motive nr. 979/2011 a domnului Vasile Pruteanu președintele Consiliului Județean Neamț întocmită în baza adresei nr. 1358/OI/28.01.2011 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 979/2011 al Direcţiei generale buget finanțe și al Direcţiei administrare drumuri județene, alimentări cu apă, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul prevederilor art. 91, alin.(1) lit.”b”, ale alin. (5) lit. ”a” pct. 12 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă modificarea titlului proiectului ”Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 208G Km. 30+238- 56+998 Hanu Ancuței- Girov, județul Neamț” în ”Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 208G Km. 30+238- 57+251 Hanu Ancuței- Girov, județul Neamț”.

(2) Toate documentele proiectului emise până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu titlul ”Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 208G Km. 30+238- 56+998 Hanu Ancuței- Girov, județul Neamț” sunt şi rămân valabile.

 Art.2:Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 112/2008, acesta urmând a avea următorul conţinut:

 ”Se aprobă proiectul cu titlul ”Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 208G Km. 30+238- 57+251 Hanu Ancuței- Girov, județul Neamț”.

Art.3: Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 112/2008, acesta urmând a avea următorul conţinut:

”Se aprobă valoarea totală a proiectului de la art. 1 în sumă de 30.127.411,77 lei, defalcată astfel:

– cheltuieli eligibile- 24.220.938,89 lei;

– cheltuieli neeligibile – 124.145 lei;

– T.V.A. – 5.782.327,88 lei.”

Art.4:Se aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 112/2008, acesta urmând a avea următorul conţinut:

”Se aprobă contribuția proprie în proiectul ”Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 208G Km. 30+238- 57+251 Hanu Ancuței- Girov, județul Neamț”, în valoare de 6.390.891,66 lei, din care:

– contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile- 484.418,78 lei;

– contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile – 124.145 lei;

– T.V.A. – 5.782.327,88 lei.”

Art.5:Se aprobă modificarea art. 4 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 112/2008, acesta urmând a avea următorul conţinut:

”Se aprobă suportarea cheltuielilor conexe care vor interveni în derularea proiectului ”Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 208G Km. 30+238- 57+251 Hanu Ancuței-Girov, județul Neamț”, depus pentru finanțare din instrumentele structurale în cadrul Programului Operațional Regional 2007- 2013 Axa prioritară 2- ”Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale” Domeniul major de intervenție 2.1- ”Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane- inclusiv construcția/ reabilitarea șoselelor de centură”, cheltuieli fără de care proiectul nu poate fi implementat și care nu pot fi finanțate din instrumente structurale.”

Art.6: Se aprobă modificarea art. 5 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 112/2008, acesta urmând a avea următorul conţinut:

”Asistența financiară nerambursabilă solicitată de către Consiliul Județean Neamț în cadrul proiectului ”Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 208G Km. 30+238- 57+251 Hanu Ancuței- Girov, județul Neamț”, este în valoare de 23.736.520,11 lei.”

Art.7:Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

                                   

Contrasemnează:

                                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                            Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR