HOTĂRÂRE
Nr.151 din 16.01.2013
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.151/2010 privind aprobarea liniilor de gardă pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă
Piatra-Neamţ

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.791/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Judetean de Urgenţă Piatra Neamţ şi ale Hotărârii Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;
Examinând expunerea de motive nr.113/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr.113/2013 al Biroului Resurse Umane, avizul Ministerului Sănătăţii nr. 975/59.845/2012 eliberat la solicitarea nr.24.522/2012 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se modifică anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.151/2010 privind aprobarea liniilor de gardă pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, în sensul aprobării unei linii de gardă în specialitatea medicină legală, la nivelul Serviciului Judeţean de Medicină Legală.
Art.2: Prevederile prezentei hotărâri vor intra în vigoare la data de 01 februarie 2013.
Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU