ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                                           

 

HOTĂRÂRE

Nr. 14 din 12 februarie 2014

privind stabilirea preţului mediu la masa verde obţinută de pe pajişti, valabil pe anul 2014

 

                   Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;

Examinând expunerea de motive nr. 1581/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 69/2014 a Direcţiei pentru Agricultura Neamţ, comunicată în data de 3.02.2014;

Văzând raportul de specialitate nr. 1581/2014 al Direcţiei Juridice, Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se stabileşte preţul mediu pe tona de masă verde, valabil pe anul 2014, la valoarea de 20 lei.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă Tărâţă

 

 

 Contrasemnează:

    SECRETARUL JUDEŢULUI 

Daniela SOROCEANU