ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

Nr. 14  din 29 ianuarie 2015

privind soluţionarea unor plângeri prealabile formulate împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.208/2014 privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 253/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza plângerilor prealabile formulate de către Societatea Comercială PRISTYL S.R.L nr.1309/2015 şi Societatea Comercială MEGA TRAVEL SRL nr.6/2015;

Văzând raportul de specialitate comun nr.253/2015 al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale şi al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se respinge, ca neîntemeiată, plângerea prealabilă formulată de către Societatea Comercială  PRISTYL SRL împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.208/12.12.2014 privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate.

Art.2: Se respinge, ca neîntemeiată, plângerea prealabilă formulată de către Societatea Comercială MEGA TRAVEL SRL împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 208/12.12.2014 privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

 

                                                     CONTRASEMNEAZĂ

                                    SECRETARUL JUDEŢULUI,

Daniela SOROCEANU