HOTĂRÂRE

Nr.140 din 31.08.2011

 

privind validarea unui membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică;

Examinând expunerea de motive nr. 6595/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 83276/2011 a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 6595/2011 al Direcţiei juridice, precum şi raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se validează domnul Costel Paul TABLAN, şeful Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Neamţ, ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 159/2008 privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ, cu modificările ulterioare.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ:

                                SECRETARUL JUDEŢULUI

                                 Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR