ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                          

HOTĂRÂRE

Nr. 140 din 19 august 2013

privind aprobarea unei asocieri cu Comuna Bozieni în vederea realizării unei acţiuni de interes judeţean

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 9103/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedinteleConsiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.2518/2013 a Primăriei comunei Bozieni;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 9103/2013 al Direcţiei generale buget finanţe şi al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, informatică precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit.”a” şi ”c”şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Comuna Bozieni, prin Consiliul local al comunei Bozieni, în vederea promovării tradiţiilor şi obiceiurilor locale, cu ocazia manifestărilor prilejuite de organizarea ”Sărbătorii comunei Bozieni”, eveniment ce va avea loc în data de 1 septembrie 2013.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea organizării acţiunii prevăzute la alin.(1), în cuantum de 20.000 lei.

(3) Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Serviciul juridic, contencios, relaţii publice, informatică va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

                       Contrasemnează:

                                                                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                      Daniela SOROCEANU