ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 140 din  29 august  2014

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 131/2014 privind aprobarea unei asocieri cu Comuna Agapia în vederea finanţării unei acţiuni de interes public judeţean

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 11461/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 4282/2014 a primarului Comunei Agapia;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 11461/2014 al Direcţiei generale buget, finanţe şi Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Agapia nr. 56/2014, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile şi amendamentele formulate în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se aprobă modificarea Acordului de asociere anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.131/2014 privind aprobarea unei asocieri cu Comuna Agapia în vederea finanţării unei acţiuni de interes public judeţean, după cum urmează:

1.      art.IV, pct 4.2., lit.„a” se modifică, urmând a avea următorul conţinut:

a.să asigure diferenţa de bani necesară organizării evenimentului, conform bugetului aprobat prin anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al Comunei Agapia nr.56/2014;”.

2.      art.IV, pct.4.2., lit.„b” se modifică, urmând a avea următorul conţinut:

b.să cheltuiască suma alocată de Consiliul Judeţean Neamţ pentru acoperirea, în mod exclusiv, a cheltuielilor prevăzute în bugetul aprobat prin anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al Comunei Agapia nr.56/2014, pentru următoarele activităţi:

-promovarea arealului turistic, istoric şi cultural al comunei-  în limita sumei de 4.500 lei;

-promovarea datinilor, portului, dansurilor şi obiceiurilor populare specifice zonei comunei Agapia- în limita sumei de 16.100 lei;

-târgul meşterilor populari din comuna Agapia şi zonele limitrofe din judeţul Neamţ- în limita sumei de 800 lei;”.

            3. la art.IV, pct.4.2, după lit.„b”, se introduce lit.„b¹”, care va avea următorul conţinut:

„b¹. suma totală decontată la Consiliul Judeţean Neamţ în cadrul acestei asocieri nu va depăşi 20.000 lei.”

Art.II:  Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea actului adiţional la acordul de asociere.

Art.III:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU