ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 140  din 6 iulie 2015

privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 1.01.2014-30.06.2019

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 10.981/2015 a domnului Dan Manoliu, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

            Văzând raportul de specialitate nr. 10.981/2015 al Direcţiei generale de Dezvoltare Judeţeană, adresele Autorității Rutiere Române nr. 11.031 și 14.389/2015, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

  În temeiul prevederilor art.91, alin.1, lit.”d”, ale alin.(5), lit.”a”, pct. 13, precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă actualizarea Programului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 1.01.2014-30.06.2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 (2) În mod corespunzător, se modifică anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 10/2013 privind aprobarea Regulamentului şi Caietului de Sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Neamţ, precum şi a Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 1.01.2014- 30.06.2019, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2: (1) Direcţia investiții, transporturi și infrastructură județeană va lua măsurile necesare republicării Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 10/2013, conform actualizărilor aprobate prin prezenta hotărâre, precum şi pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor acesteia.

(2) Serviciul relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prezentei hotărâri, prin publicarea acesteia în Monitorul Oficial al judeţului, precum şi pe site-ul instituţiei.

 Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor publice interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 140.PDF