ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind organizarea comisiilor de specialitate

pe principalele domenii de activitate

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 54 coroborate cu cele ale art.98 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum si pe cele ale art. 15 din Regulamentul-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr.35/2002;

Examinând expunerea de motive nr. 13.320/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 13.320/2016 al Direcţiei Juridice şi Relaţii Internaţionale;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

In temeiul prevederilor art. 97 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă organizarea, la nivelul Consiliului Judeţean Neamţ, a 5 comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate, cu denumirea şi numărul de membri după cum urmează:

1. Comisia buget, dezvoltare economico-socială,

 şi administrarea patrimoniului judeţului;                                     7 membri;

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică,

protecţia mediului, conservarea monumentelor

istorice şi de arhitectură;                                                     – 7 membri;

3. Comisia pentru industrie, agricultură, servicii

publice, comerţ şi turism;                                                    7 membri;

4. Comisia de învaţământ, sănătate, cultură,

protecţie socială şi familie, activităţi sportive

şi de agrement;                                                                    7 membri;

5. Comisia pentru administraţie publică locală,

 juridică, apărarea ordinii publice, respectarea

 drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti.                              – 7 membri.

Art. 2: Se aprobă componenţa comisiilor de specialitate prevăzute la art.1,  potrivit anexelor nr.1-5  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

                                                                PREŞEDINTE,

                                                                Ionel ARSENE

 

 

                     Contrasemnează

        SECRETARUL  JUDEŢULUI,

                 Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.140

Din 08 iulie 2016