HOTĂRÂRE

Nr. 141 din 31.08.2011

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 1/2011

privind repartizarea unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe unităţi administrativ- teritoriale, pentru anul 2011

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011 şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 10125/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 3914/2011 a Primăriei Comunei Gîrcina;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 10125/2011 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei administrare drumuri judeţene, alimentări cu apă, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

       În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă modificarea anexei nr.1- Repartizarea sumelor defalcate din T.V.A. pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe unități administrativ-teritoriale(20%), pentru anul 2011- la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 1/2011, după cum urmează:

                           se diminuează suma prevăzută la poziţia nr. 2-Consiliul local al Municipiului Roman cu 200 mii lei;

                           se majorează, în mod corespunzător, cu 200 mii lei, suma prevăzută la poziţia nr. 1- Consiliul local al Municipiului Piatra Neamț.

Art.2: Se   aprobă modificarea anexei nr.2- Repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe unități administrativ-teritoriale( 20%), pentru anul 2011- la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 1/2011, după cum urmează:

                           se diminuează suma prevăzută la poziţia nr. 2-Consiliul local al Municipiului Roman cu 100 mii lei;

                           se majorează, în mod corespunzător, cu 100 mii lei, suma prevăzută la poziţia nr. 1- Consiliul local al Municipiului Piatra Neamț.

Art.3: Se aprobă modificarea anexei nr.3 – Repartizarea pe unităţi administrativ- teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată, pentru drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2011 – la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 1/2011, după cum urmează:

                           se diminuează suma prevăzută la poziţia nr. 83-Consiliul Judeţean Neamţ cu 200 mii lei;

                           se majorează, în mod corespunzător, cu 100 mii lei, suma prevăzută la poziţia nr. 32- Consiliul local al Comunei Gîrcina.

                           se majorează, în mod corespunzător, cu 100 mii lei, suma prevăzută la poziţia nr. 79- Consiliul local al Municipiului Piatra Neamț.

Art.4: (1)Direcţia generală buget, finanţe va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

Contrasemnează

                                                               SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                              Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR