JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                   

HOTĂRÂRE

Nr. 141 din 19 august 2013

privind aprobarea unei asocieri cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ pentru realizarea unui proiect de interes judeţean

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 9113/2013 a doamnei Emilia Arcan, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ şi a domnului Dan-Vasile Constantin, consilier judeţean, întocmită în baza solicitării nr.6565/2013 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 9113/2013 al Direcţiei generale buget finanţe şi al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, informatică precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit.”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, pentru finanţarea şi realizarea în comun a proiectului de interes judeţean ”Nu sunt singur”, ce se va desfăşura în perioada septembrie 2013- august 2014.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea organizării acţiunii prevăzute la alin.(1), în cuantum de 63.684 lei.

(3) Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Serviciul juridic, contencios, relaţii publice, informatică va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU