ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr.141 din 29 august 2014

privind asocierea Judeţului Neamţ cu Clubul Sportiv „CIMENTUL” Bicaz

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr.10455/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 16/2014 a Clubului Sportiv „CIMENTUL” Bicaz;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 10455/2014 al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale şi Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ şi Clubul Sportiv „CIMENTUL” Bicaz, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor activităţi de interes judeţean, respectiv susţinerea participării echipei de handbal componentă a clubului, în anul competiţional 2014-2015, în Campionatul Naţional de Handbal – Divizia A, organizat de Federaţia Română de Handbal.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în cuantum de 15.000 lei/lună, acordată pentru intervalul 1 septembrie- 31 decembrie 2014, în vederea realizării activităţilor de interes judeţean prevăzute la alin. (1).

(3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Clubul Sportiv „CIMENTUL” Bicaz, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 141.PDF