ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 141  din 6 iulie 2015

privind soluţionarea unei plângeri prealabile formulată împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.114/2015 privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 10.778/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza plângerii prealabile formulată de către Societatea Comercială PRISTYL S.R.L.;

Văzând raportul de specialitate nr.10.778/2015 al Direcției generale de dezvoltare județeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se respinge, ca neîntemeiată, plângerea prealabilă formulată de către Societatea Comercială  PRISTYL S.R.L. împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.114/2015 privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Daniela SOROCEANU