ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 120/2016 privind aprobarea unei asocieri cu Asociaţia „Tineretul Ortodox Român”- filiala Piatra Neamţ în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 12.708/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 17/2016 a Asociaţiei „Tineretul Ortodox Român”- filiala Piatra Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 12.708/2016 al Direcţiei generale buget finanţe, Direcţiei de management şi Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale.

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit.„b”, alin.(6) lit.”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:  Se aprobă modificarea art. IV, pct. 4.1., lit. „a” din acordul de asociere anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 120/2016 privind aprobarea unei asocieri cu Asociaţia „Tineretul Ortodox Român”- filiala Piatra Neamţ în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean, urmând ca acesta să aibă următorul conţinut:

          „ 4.1. Obligaţiile Consiliului Judeţean Neamţ:

a) să aloce suma de 24.000 lei din bugetul Judeţului Neamţ pe anul 2016, în vederea realizării obiectului asocierii de la pct. II, respectiv pentru acoperirea cheltuielilor necesare privind materialele publicitare, aşa cum sunt specificate în bugetul anexat la adresa nr.17/2016 a Asociaţiei „Tineretul Ortodox Român”- filiala Piatra Neamţ, în două tranşe, după cum urmează:

– prima tranşă, reprezentând 50% din sumă, va fi alocată după semnarea acordului de asociere, pe baza solicitării scrise formulată de Asociaţia „Tineretul Ortodox Român”- filiala Piatra Neamţ, dar nu mai târziu de data de 8 august 2016;

– a doua tranşă, reprezentând diferenţa de 50 % din sumă, va fi alocată în termen de 10 zile calendaristice de la justificarea primei tranşe.”

 

Art.2: Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică şi relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea actului adiţional la acordul de asociere.

Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului. 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

               SECRETARUL  JUDEŢULUI

    Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr. 141

Din 08 iulie 2016