HOTĂRÂRE

Nr. 142 din 31.08.2011

privind aprobarea unei asocieri cu Oraşul Tîrgu-Neamt

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 10.207/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedinteleConsiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 19.038 /2011 a Primăriei oraşului Tîrgu-Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.10.207/2011 al Direcţiei juridice şi Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit.”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Oraşul Tîrgu-Neamț, prin Consiliul Local al Oraşului Tîrgu-Neamț, în vederea organizării și realizării în comun a ”Târgului meșterilor populari” și a ”Târgului și expoziției gastronomice” ce vor avea loc înperioada 7-9 septembrie 2011 și care au ca scop promovarea arealului turistic, precum și a patrimoniului istoric și cultural  al Orașului Tîrgu-Neamț și al localităților adiacente.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea organizării acţiunilor prevăzute la alin.(1), în cuantum de 20.000 lei.

(3) Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

       Contrasemnează:

                                        SECRETARUL JUDEŢULUI

                                         Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR