HOTĂRÂRE
Nr. 142 din 23.11.2012
privind aprobarea unei asocieri cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean

Consiliul Judeţean Neamţ;
Examinând expunerea de motive nr. 13.024/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza solicitării Inspectoratului Școlar Județean Neamț nr. 10.715/2012;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 13.024/2012 al Direcției generale buget, finanțe și Serviciului juridic contencios, relații publice, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Județului Neamț, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, în vederea organizării manifestării ”Premierea elevilor olimpici şi a cadrelor didactice îndrumătoare”, ce va avea loc la data de 5 decembrie 2012.
(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în cuantum de 20.000 lei, în vederea realizării obiectivului de interes public de la alin. (1).
(3) Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Serviciul juridic, contencios, relaţii publice va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.
(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU