ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 142  din 6 iulie 2015

pentru modificarea unor hotărâri ale Consiliului Judeţean Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.11.195/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judetean Neamt;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 11.195/2015 al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale şi al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul prevederilor art. 97 şi ale art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Alin.(3) al art.1 la  Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.31/2011 privind numirea unei comisii de negociere în vederea cumpărării unor terenuri, cu modificările și completările ulterioare, precum și alin.(3) al art.1 la  Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.199/2013 privind numirea unei comisii de negociere în vederea cumpărării unor terenuri, se modifică, urmând ca acestea să aibă următorul conținut:

„ (3) Secretariatul tehnic al comisiei va fi asigurat de trei persoane din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Neamț, care vor fi desemnate prin dispoziția președintelui acestuia și care vor îndeplini următoarele operațiuni:

          identificarea proprietăților și a proprietarilor;

          verificarea actelor de proprietate,

          reprezentarea Județului Neamț la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

          orice alte proceduri ce se vor impune pe parcursul negocierii.”

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Daniela SOROCEANU