ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                 

HOTĂRÂRE

 

 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 25/2014 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de 30.000.000 lei

 

În temeiul prevederilor art.91, alin.3, lit. ”b”, ale art.97 şi ale art. 115, alin.1, lit.”c”, alin.3, 5 şi 6 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile  art. 43, alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 9, pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Ţinând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele, referitoare la contracte din Codul civil, aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicată;

Luând act de expunerea de motive a domnului Ionel Arsene, preşedintele  Consiliului Judeţean Neamţ, înregistrată sub nr. 13.469/2016;

Văzând raportul de specialitate comun al Direcţiei generale buget-finanţe şi al Direcţiei programe şi proiecte de dezvoltare judeţeană, înregistrat sub nr. 13.469/2016.

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru acoperirea cheltuielilor necesare pentru implementarea unui proiect cu finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană;

Consiliul Judeţean Neamţ:

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se aprobă modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 25/2014 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de 30.000.000 lei, acesta urmând a avea următorul conţinut:

Art.1: Se aprobă contractarea unei finanţări rambursabile în valoare de 30.000.000 lei, cu o maturitate de maxim 10 ani, o perioadă de graţie de 2 ani şi o perioadă de tragere valabilă până la 31 decembrie 2016.”

Art.II: Direcţia generală buget-finanţe şi Direcţia programe şi proiecte de dezvoltare judeţeană vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.III: Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului judeţului, în termenul prevăzut de lege, preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ şi prefectului Judeţului Neamţ şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Judeţului Neamţ, precum şi pe pagina de internet www.cjneamt.ro.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

                                                                       

  Contrasemnează:

   SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                 Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr. 142

Din 08 iulie 2016