HOTĂRÂRE

Nr. 143 din 31.08.2011

privind detaşarea unei persoane pe funcţia de director al Direcţiei de Administrare a Parcului Naţional Ceahlău

 

           Consiliul Judeţean Neamţ;

          Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

          Examinând expunerea de motive nr. 10.108/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

          Văzând raportul de specialitate nr. 10.108/2011 al Biroului Resurse Umane, acordul domnului Ciprian-Nicolae Enache, precum şi raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

          În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.e) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Începând cu data de 01 septembrie 2011, se aprobă detaşarea domnului Ciprian-Nicolae Enache-consilier în cadrul Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ, în funcţia de director al Direcţiei de Administrare a Parcului Naţional Ceahlău, pe o perioadă de 6 luni, până la data de 29.02.2012.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

   Contrasemnează

                                                                SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                    Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR