HOTĂRÂRE
Nr. 143 din 23.11.2012
privind aprobarea unor documentaţii tehnico-economice aferente proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 14.307/2012 a domnului Culiță Tărâță, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 14.307/2012 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană şi al Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă documentaţia tehnico-economică (studiu de fezabilitate + expertiză tehnică) aferentă obiectivului de investiţii de interes judeţean ”Drum de acces şi alimentare cu energie electrică la Depozitul Judeţean de Deşeuri Girov, judeţul Neamţ”, în valoare totală de 4.536,109 mii lei (inclusiv T.V.A.) din care construcţii-montaj în sumă de 3.957,869 mii lei, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Se aprobă documentaţia tehnico-economică (studiu de fezabilitate) aferentă obiectivului de investiţii de interes judeţean ”Racorduri la reţelele existente de canalizare şi alimentare cu apă potabilă pentru Staţia de Sortare şi Transfer Cordun, Judeţul Neamţ”, în valoare totală de 1.295,514 mii lei( inclusiv T.V.A.) din care construcţii-montaj în sumă de 1.119,145 mii lei, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3: Se aprobă documentaţia tehnico-economică (expertiză tehnică + documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii) aferentă obiectivului de investiţii de interes judeţean ”Reabilitare şi modernizare pod de acces la Staţia de Transfer Taşca, judeţul Neamţ”, în valoare totală de 629,690 mii lei( inclusiv T.V.A.) din care construcţii-montaj în sumă de 478,514 mii lei, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.
PREŞEDINTE
Culiță TĂRÂȚĂ

Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU