ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                                                          

HOTĂRÂRE

Nr. 143 din 19 august 2013

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 52/2010 privind solicitarea de transmitere în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ a unui bun imobil din patrimoniul Comunei Ceahlău

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.9763/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.9763/2013 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană  şi al Direcţiei generale buget-finanţe, precum şi  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se modifică art. 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 52/2010 privind solicitarea de transmitere în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ a unui bun imobil din patrimoniul Comunei Ceahlău, după cum urmează;

Art.1: Se aprobă solicitarea de transmitere în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ pe o perioadă de 10 de ani, a imobilului aflat în domeniul public al Comunei Ceahlău şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Ceahlău, cu datele de indentificare prezentate în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, în scopul amenajării unui punct Salvamont.” 

Art.2: Direcţia generală de dezvoltare judeţeană va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE,

 Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

                     Contrasemnează:

                                                                                                SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                   Daniela SOROCEANU