ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 143 din  29 august  2014

pentru modificarea unui acord de asociere

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă;

Examinând expunerea de motive nr. 11.598/2014 a domnului Dan-Vasile Constantin, consilier judeţean;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 11.598/2014 al Direcţiei generale buget, finanţe şi Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile şi amendamentele formulate în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.203/2013 privind asocierea Judeţului Neamţ cu Asociaţia Club Sportiv „CEAHLĂUL 05” Piatra Neamţ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a acordului de asociere anexă la aceasta, în sensul diminuării sumei datorată, pe anul 2014, din bugetul Judeţului Neamţ, în cadrul asocierii, cu suma de 379 mii lei.

Art.2: (1) Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile necesare încheierii actului adiţional la acordul de asociere iar Direcţia generală buget finanţe va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU