ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 143  din 6 iulie 2015

privind aprobarea unei asocieri cu Camera de Comerţ  şi Industrie Neamţ

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.10.753/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 615 și 696/2015 ale Camerei de Comerț și Industrie Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 10.753/2015 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi Direcţiei Juridice, Relaţii Internaţionale,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (6) lit.”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Camera de Comerț și Industrie Neamț, în vederea finanțării și organizării în comun a unei acțiuni de interes public județean, respectiv Târgul de carte LIBRIS NEAMȚ 2015”, ediția a V-a, care se va desfăşura la Piatra-Neamț, în perioada 17-20 septembrie 2015.

 (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării evenimentului prevăzut la alin.(1), în cuantum de 15.000 lei.

    (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Camera de Comerț și Industrie Neamț, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 143.PDF