HOTĂRÂRE
Nr. 144 din 23.11.2012
privind completarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism

Consiliul Județean Neamț;
Având în vedere dispozițiile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare şi definirea tipologiei structurilor de vânzare;
Examinând expunerea de motive nr. 13.019/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, președintele Consiliului Județean Neamț;
Văzând raportul de specialitate nr. 13.019/2012 al Structurii arhitect-şef, precum si rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă completarea art.3 din Regulamentul de funcţionare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.65/2011, în sensul introducerii pct.V, acesta urmând a avea următorul conţinut:
”V. amplasarea structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare, ţinând seama de reglementările în vigoare privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi de următoarele criterii cu privire la impactul urbanistic al amplasării în raport cu dezvoltarea urbană durabilă şi integrată a localităţii:
a) încadrarea în planurile de urbanism general şi zonal;
b) suprafaţa adecvată a terenului de amplasament, condiţiile de ocupare şi utilizare;
c) încadrarea plastic-volumetrică în caracterul zonei;
d) accesibilitatea şi impactul traficului generat şi atras asupra circulaţiei generale şi asupra transportului public: căi de acces public şi de deservire, categorii de vehicule, parcaje, circulaţie pietonală;
e) racordurile şi solicitările de capacităţi şi servicii pentru reţele tehnico-edilitare;
f) suprafeţele şi utilităţile suplimentare, necesare unei eventuale extinderi;
g) accesul consumatorilor, direct şi prin intermediul reţelelor de transport;
h) compatibilitatea funcţională cu structura urbană existentă."
Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE,
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Cristina MITITELU