ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                 

HOTĂRÂRE

Nr.144 din 19.08. 2013

 

privind aprobarea proiectului de interes judeţean

”Dezvoltarea infrastructurii pentru Serviciul Public SALVAMONT, din zona Durău-Masivul Ceahlău”, a documentaţiei tehnico-economice, precum şi a cheltuielilor legate de acest proiect

 

    Consiliul Judetean Neamt;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.77/2003 pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţilor de salvare în munţi, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare si ale Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5- Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de intervenţie 5.2- Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice;

Examinând expunerea de motive nr. 9884/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, presedintele Consiliului Judetean Neamt;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 9884/2013 al Directiei generale de dezvoltare judeteană şi Direcţiei generale buget, finanţe, precum si rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispozitiilor art. 91 alin. (5) lit. ”a”, pct.14 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1: Se aprobă proiectul de interes judeţean ”Dezvoltarea infrastructurii pentru Serviciul Public SALVAMONT, din zona Durău-Masivul Ceahlău”.

Art.2: Se aprobă documentaţia tehnico-economică aferentă proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii pentru Serviciul Public SALVAMONT, din zona Durău-Masivul Ceahlău”, în valoare de 2.648.002 lei, din care C+M în valoare de 1.376.814 lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă valoarea totală a proiectului de interes judeţean ”Dezvoltarea infrastructurii pentru Serviciul Public SALVAMONT, din zona Durău-Masivul Ceahlău”, în sumă de 2.707.522,16 lei defalcată astfel:

– cheltuieli eligibile – 2.707.522,16 lei;

– cheltuieli neeligibile – 0 lei;

– TVA – 0,00 lei.

Art.4: Se aprobă contribuţia proprie a Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, în cadrul proiectului prevăzut la art.1, după cum urmează:

– cheltuieli eligibile – 52.525,92 lei;

– cheltuieli neeligibile – 0 lei;

– TVA – 0,00 lei.

Art.5:Se aprobă asigurarea de către Consiliul Judeţean Neamţ a cheltuielilor conexe care vor interveni în derularea proiectului prevăzut la art.1,  cheltuieli fără de care proiectul nu poate fi implementat şi care nu pot fi finanţate din fnduri structurale.

Art.6: Secretarul judetului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autoritătilor si persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat si Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                       Daniela SOROCEANU