ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr.144 din 29 august 2014

pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.118/2014 privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea circulaţiei rutiere pe drumurile judeţene pe perioada iernii 2014-2015

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului comun nr.289/2170/2013 al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine şi viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013;

Examinând expunerea de motive nr.10748/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza referatului Direcţiei juridice, relaţii internaţionale;

Văzând raportul de specialitate nr.10748/2014 al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, precum şi  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art.91, alin.5, lit.a, pct.12 si ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se rectifică art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.118/2014 privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea circulaţiei rutiere pe drumurile judeţene pe perioada iernii 2014-2015, în sensul că în loc de “…perioada iernii 2013-2014…” se va citi “…perioada iernii 2014-2015…”.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU