ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 144 din 6 iulie 2015

privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unui autoturism către Centrul Militar Judeţean Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 10.777/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. A-1769/2015 a Centrului Militar Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 10.777/2015 al Direcției generale buget finanțe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (5) lit.„a”, pct. 14, ale art. 97 şi ale art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă darea în folosința gratuită a Centrului Militar Județean Neamț, pentru o perioadă de 5 ani,  a autoturismului proprietatea privată a Județului Neamț, având datele de identificare prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

           Art.2: În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Direcţia de management va asigura încheierea protocolului de predare- primire a autoturismului prevăzut la art.1.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 144.PDF