ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

   privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ

 

                Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 13.577/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 13.577/2016 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi al Direcţiei de management.

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(2) lit.”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ- anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 39/2016 pentru aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

1.     Funcţia publică vacantă de execuţie – consilier, clasa I, grad profesional principal, studii               superioare din cadrul Compartimentului Relaţii cu Publicul şi Mass-Media -Biroul Coordonare Administraţie Publică şi Comunicare al Direcţiei Juridice şi Relaţii Internaţionale, poziţia 20 în statul de funcţii, se transformă în consilier, clasa I, grad profesional asistent, studii superioare;

2.     Postul vacant de personal contractual de execuţie – consilier, studii superioare, grad   profesional I din cadrul Serviciului Administrativ, poziţia 127 în statul de funcţii, se transformă în referent, studii medii, treaptă profesională II.

Art.2: Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 11 iulie 2016, sub condiţia încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE,

Ionel ARSENE

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Daniela  SOROCEANU

 

   Piatra Neamţ                                                                                          

   Nr. 144

   Din 08 iulie 2016