ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                                                           

HOTĂRÂRE

Nr. 145 din  30.09.2011

privind încetarea de drept a unui mandat de consilier judeţean

 

                   Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

   Examinând expunerea de motive nr. 11.390/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza Actului de constatare nr. A1189/I.I./2009 al Agenţiei Naţionale de Integritate ;

Văzând referatul constatator nr.11.390/2011, precum şi raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

     În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Ia act de încetarea de drept, urmare constatării unei stări de incompatibilitate, a mandatului de consilier judeţean al domnului Mihai Chebac.

Art.2: Se declară vacant locul de consilier judeţean ocupat de persoana de la art. 1.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

                                                                                       Contrasemnează:

                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                              Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR