HOTĂRÂRE
Nr.145 din 23.11. 2012
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 100/2004 privind reorganizarea Comisiei pentru protecţia copilului Neamţ

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului;
Examinând expunerea de motive nr. 13.075/2012 a domnului Culiță Tărâță, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 142.446/2012 a Inspectoratului de Poliție al Județului Neamț;
Văzând raportul de specialitate nr. 13.075/2012 al Serviciului juridic contencios, relații publice, precum şi raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;
În temeiul dispozitiilor art.97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1: (1) Se modifică art.1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 100/2004 privind reorganizarea Comisiei pentru protecţia copilului Neamţ, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul înlocuirii în cadrul acestui organism a doamnei inspector principal Alexandra Lobodă cu doamna inspector principal Daria-Ionela Oatu, în calitate de reprezentant al Inspectoratului de Poliție al Județului Neamț.
(2) Prevederile alin. (1) produc efecte pe perioada cât doamna inspector principal Alexandra Lobodă se va afla în concediu prenatal și în concediu pentru creșterea copilului.
Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor interesați, prin intermediul Biroului Secretariat și Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiță TĂRÂȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU