ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                             

                                                                     HOTĂRÂRE                   

Nr. 145 din 19.08.2013

 

privind aprobarea proiectului de interes regional ”Modernizarea infrastructurii rutiere pentru valorificarea potenţialului turistic din Masivul Ceahlău- Staţiunea Durău”, a documentaţiei tehnico-economice, precum a cheltuielilor şi a activităţilor legate de acest proiect

 

    Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5- Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de intervenţie 5.2- Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice;

Examinând expunerea de motive nr. 9885/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 9885/2013 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană şi Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (5) lit. ”a”, pct.12 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă proiectul de interes judeţean ”Modernizarea infrastructurii rutiere pentru valorificarea potenţialului turistic din Masivul Ceahlău- Staţiunea Durău”.

Art.2: Se aprobă documentaţia tehnico-economică a proiectului ”Modernizarea infrastructurii rutiere pentru valorificarea potenţialului turistic din Masivul Ceahlău- Staţiunea Durău”, în valoare totală de 9.579.958 lei, din care construcţii montaj în valoare de 8.524.449 lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă valoarea totală a proiectului  de interes judeţean ”Modernizarea infrastructurii rutiere pentru valorificarea potenţialului turistic din Masivul Ceahlău- Staţiunea Durău”, în sumă de 9.639.480,00 lei, defalcată după cum urmează:

         cheltuieli eligibile – 9.639.479,28 lei;

         cheltuieli neeligibile-            0 lei;

         TVA-                                     0 lei.

Art. 4: Se aprobă contribuţia proprie a Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, în cadrul proiectului prevăzut la art.1, în valoare de 187.005,90 lei, din care:

         cheltuieli eligibile – 187.005,90 lei;

         cheltuieli neeligibile-            0 lei;

         TVA-                                     0 lei.

Art.5:Se aprobă suportarea de către Consiliul Judeţean Neamţ a cheltuielilor conexe care vor interveni în derularea proiectului prevăzut la art.1, cheltuieli fără de care proiectul nu poate fi implementat.

Art.6: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                       Daniela SOROCEANU