ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 145 din 29 august 2014

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru un obiectiv de investiţii de interes judeţean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

Examinând expunerea de motive nr. 10050/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 10050/2014 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentaţia tehnico-economică (S.F.) aferentă obiectivului de investiţii de interes judeţean ”Reabilitare termică şi funcţională Corp A (vechi) Biblioteca Judeţeană G.T.Kirileanu Neamţ”, în valoare totală de 1.798,526 mii lei (inclusiv T.V.A.) din care construcţii-montaj în sumă de 1.384,231 mii lei (inclusiv T.V.A.), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:  Direcţia Generală de Dezvoltare Judeţeană, Direcţia Generală Buget-Finanţe, precum şi Biblioteca Judeţeană G.T. Kirileanu vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

   PREŞEDINTE

     Culiţă TĂRÂŢĂ

 

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU