ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 145 din 6 iulie 2015

privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unui autoturism către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii protecției civile nr. 481/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 10.895/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 3922016 și 3922063/2015 ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 10.895/2015 al Direcției generale buget finanțe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (5) lit.„a”, pct. 8, ale art. 97 şi ale art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă darea în folosința gratuită a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț, pentru o perioadă de 5 ani,  a autoturismului proprietatea privată a Județului Neamț, având datele de identificare prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Direcţia de management va asigura încheierea protocolului de predare- primire a autoturismului prevăzut la art.1.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 145.PDF